Danh sách thành viên Mafia Russian

Nguyenss Tu

New member
12 Tháng mười hai 2020
10
4
3
-Vito Corleone(boss)
-Bigg Budd (underboss)
-Bao Dan (underboss)
-Nguyen Sang (underboss)
-Nguyenss Tu(soldier)
-Michael Jackson(soldier)
-Nathan Smith(Juniors-C)
-Phu Quy(Juniors-C)
-But Chou(Juniors-C)
-Lu Quang(Juniors-C)
-Meng Japan(Juniors-C)
-Khang Thach(Juniors-C)
-Son Den(Juniors-C)
-MFA Bii(Juniors-C)
-Meo Con(Juniors-C)
-Little Anna(Juniors-C)
-Chicken Chicken(Juniors-C)